Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Školní vzdělávací program


„ Cesty a cestičky za poznáním “
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Chovejme se tak,abychom
byli dobrým vzorem a příkladem. Předejme jim vše pro život.
Co bude v mateřské škole započato, bude později
postaveno a do krásy vyvedeno.
                                           J.A.Komenský

 

Název programu:
    “CESTY A CESTIČKY ZA POZNÁNÍM”

Obsah:  1. Identifikační údaje o mateřské škole

              2. Obecná charakteristika školy

              3. Podmínky vzdělávání

-   Věcné podmínky

                    -   Životospráva

                    -   Psychosociální podmínky

                    -   Organizace

                    -   Řízení mateřské školy

                    -   Spolupráce mateřské školy

                    -   Personální a pedagogické zajištění

                    -   Spoluúčast rodičů

                    -   Podmínky pro vzdělávání dětí se zvláštními

                            vzdělávacími potřebami

                    -   Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

                    -   Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

              4. Organizace vzdělávání

              5. Charakteristika vzdělávacího programu

-   Dlouhodobé cíle

-   Metody a formy vzdělávání

-   Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti

nadané

                    -   Vzdělávání dětí od dvou do tří let

              6. Vzdělávací obsah   -   integrované bloky

              7. Evaluační systém

  1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

Mateřská školaLuby,okresCheb,příspěvková organizace

 

Zřizovatel:   MěÚ Luby

 

Adresa:       Tovární 743

                    351 37 Luby

 

Telefon:       351013319
                    351031342 - ředitelna

737520 098 – Libuše Veselá - ředitelka

 

E – mail:      ms.luby@c-box.cz

 

Ředitelka školy:    Libuše Veselá

 

Školní vzdělávací program zpracovala ředitelka školy společně s celým kolektivem MŠ.

Při tvorbě ŠVP PV jsme vycházeli z poznatků a zkušeností získaných v průběhu uplynulých let.

 

Číslo jednací:

 

Platnost dokumentu:      od 1. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

  1. Obecná charakteristika školy

     

 Mateřská škola je postavena v blízkosti panelové zástavby a je jedinou mateřskou školou ve městě. Byla otevřena roku 1970. Původně to bylo spojené zařízení, kde byla 3 oddělení jeslí a dvě oddělení mateřské školy. Od roku 1991 objekt používala pouze mateřská škola. V roce 2004 část objektu byla přestavěna pro MěDDM se školní družinou. Budova byla v roce 2004 zateplena. V roce 2005 došlo k úpravě zahrady a vybavení novými prvky. Okolí poskytuje zajímavé vycházky do přírody – lesy, louky. Nacházíme se v příhraniční oblasti a tím se nám otevřela možnost spolupráce se školami v Německu.

 

Kapacita  školy  je  75  dětí
Ve  škole  jsou  celkem  3  třídy  Hvězdičky
                                                    Kytičky

                                                    Motýlci

 

            Dvě třídy jsou umístěny v hlavním pavilonu a mají názvy Hvězdičky
a Kytičky. V roce 2018 došlo k rekonstrukci umýváren a v roce 2019 k celkové rekonstrukci obou tříd – elektroinstalace, výtah, topení, lina, dlažba, byly probourány příčky v kuchyňce, třídě a šatně. Sociální zařízení a šatny odpovídají hygienickým požadavkům. Obě třídy jsou prostorné a umožňují vytvoření míst pro klidné hry jednotlivců. Ve třídě Kytiček se na dobu odpočinku rozkládají lehátka, která jsou umístěna ve skříních. Třída Hvězdiček má stálou samostatnou ložnici za třídou Motýlků. Třetí třída Motýlci je umístěna v přilehlém pavilonu a bude rekonstruována v příštích letech. Tato třída nemá vlastní šatnu a děti jsou rozmístěny v šatně u Hvězdiček v hlavním pavilonu. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, který odpovídá požadavkům dětí.

          Pro mateřskou školu je připravována strava ve školní kuchyni a je servírována ve třídách. Školní kuchyně se nachází v hospodářském pavilonu, kde je sklad potravin, technický sklad, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a prádelna se sušárnou. Hospodářský pavilon byl rekonstruován v roce 2017 – elektroinstalace, výměna dlažby a obkladů.

          Na budovu školy navazuje zahrada a hřiště. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro mnohostranné vyžití. Děti mají možnost jezdit po vybudované dráze, využívat velké hřiště, hrát košíkovou, zdolávat horolezeckou stěnu, žebřík, skluzavku, houpačky, v roce 2018 přibyl nový kolotoč. Další možností jsou hry a pracovní činnosti v pískovištích, které jsou zastřešené a výhodou jsou altány. V letních měsících využíváme sprchy. Terén zahrady umožňuje dětem v zimních měsících jízdu na klouzáku.

Dětské hřiště slouží v odpoledních hodinách veřejnosti.

Provozní doba školy je od 6.00 – 16,00 hodin 

O provoz celého zařízení se stará celkem 13 pracovníků – 5 pedagogických a 8 provozních.

 

  1. Podmínky vzdělávání

Podmínky pro předškolní vzdělávání

 

Základní podmínky předškolního vzdělávání jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami - Školský zákon 561/2004 Sb., Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce, Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, Zákon 536/2001 Sb. o účetnictví, Zákon 250/2000 Sb.

Vyhláška 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání, Vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Vyhláška 197/2016 Sb. o poskytování preventivních a poradenských služeb ve školství a typech školských poradenských zařízení, Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláška 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízení, Vyhláška 317/2005 Sb.  o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, Vyhláška č. 505/2002 Sb. o účetnictví, Vyhláška č. 15/2005 o náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, Vyhláška

č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

Nařízení vlády 273/2009 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací činnosti a pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízení, nařízení vlády, Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pedagogických pracovníků.

Metodický pokyn MŠMT č.j. 14514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů, Metodický pokyn MŠMT č.j. 28275/2000-22 k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení.

A některé další předpisy a normy.

 

Věcné podmínky

 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání pro individuální i skupinové činnosti. Je vybavena vhodným dětským nábytkem, který je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetického vzhledu. K dispozici mají děti tělocvičnu. Lůžka na ložnici odpovídají antropometrickým požadavkům. V umývárnách odpovídají toalety a umyvadla počtu dětí ve třídách a jsou přizpůsobené ke vzdělávání dvouletých dětí.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Vše je průběžně obnovováno, doplňováno a jsou stanovena pravidla pro využívání dětmi i pedagogy. Děti si mohou kamkoli volně dosáhnout a potřebné věci si samostatně vzít a zase uložit zpět. Ve třídách jsou vytvořeny tělovýchovné koutky pro spontánní pohybové aktivity dětí a také je využívána tělocvična MěDDM, která je ve vedlejším pavilonu.

Prostory mateřské školy máme vyzdobeny a dekorovány výrobky dětí a učitelek, výtvarnými pracemi a další výzdobou, blízkou dětem předškolního věku tak, aby atmosféra byla příjemná a vyvolávala pocit bezpečí a zároveň je vedla k vlastní tvořivé činnosti. Dětské práce jsou přístupné dětem i jejich rodičům.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje hřiště se zahradou. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové aktivity. Vnitřní

i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Životospráva

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku podle spotřebního koše, dodržujeme zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů. Dbáme na dodržování pitného režimu, proto mají děti stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin(voda). Mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány intervaly nejdéle po třech hodinách. V žádném případě nejsou děti do jídla nuceny.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, výjimkou jsou mrazivé, inverzní a deštivé dny, pobyt venku je pak nahrazen pohybovými aktivitami v tělocvičně. Mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru školy.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ke spánku na lůžku nejsou nuceny. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidný program ve třídě.

Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

 

Vytváříme dětem i dospělým takové prostředí, aby se cítili ve škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost adaptace – účastnit se programu “Pojď si hrát“.

Učitelky respektují vývojové a individuální potřeby dětí, jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem ani nadměrnou náročností prováděných činností.

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Společně si ve třídě stanoví potřebný řád a učí se pravidlům soužití. Třída je pro děti kamarádské společenství, kde jsou rády.

Pedagogický způsob vedení je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitelky s dětmi. Počítá se s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka je dítěti blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná a prakticky využitelná.

Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům, dostatečně pozitivně oceňují a vyhodnocují projevy a výkony dítěte, podporují jej v samostatných pokusech. Nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a sociálně patologických jevů). Ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.

Organizace

 

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Spontánní a řízené činnosti jsou v denním programu vyvážené. Děti mají dostatek času na hru, jsou podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku, stejně tak mají možnost soukromí při osobní hygieně. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, jejich individuálním potřebám a možnostem. Pro tyto činnosti zajišťujeme dostatečné a kvalitní prostředí, pomůcky jsou připravovány včas.

Ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí.

 

Řízení mateřské školy

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Informační systém je funkční, a to jak uvnitř školy, tak navenek. Ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupráce mateřské školy
 

 - s MěÚ Luby

- společné řešení otázek týkajících se provozu školy a jeho finanční zabezpečení

- zveme zástupce města na akce pořádané školou

- účast na akcích města - SPOZ – svatby, vítání občánků
 

 - se Základní školou Luby

V oblasti spolupráce se základní školou podporujeme vzájemné konzultace a návštěvy pedagogů a dětí mateřské školy ve škole základní. Informujeme o našich výchovných a vzdělávacích postupech, o přístupech k dětem, které do základní školy půjdou. Na druhé straně mapujeme adaptační úroveň dětí, které z naší mateřské školy odešly.

Přechod dětí z mateřské školy do základní školy bez stresu a adaptačních potíží zajišťujeme dvěma způsoby:

  1. Vzájemné návštěvy. Předškolní děti navštíví svoje budoucí třídy v základní škole, seznámí se s prostředím a s učitelkami, které je budou učit.

Naším výchovně vzdělávacím programem podporujeme děti v získání potřebných schopností, dovedností, návyků, samostatnosti i chuti dále se vzdělávat a získávat nové informace.
 

 - s Mateřskou školou Nový Kostel

Cílem je poznávání nových kamarádů, prostředí, výměna zkušeností.

Vzájemné návštěvy - sportovní dopoledne na zahradě školy.
 

 - s MŠ Erlbach, Markneukirchen

Cílem je hravým způsobem vzbudit v dětech obou zemí zájem o kulturu, zvyky, jazyk – společná setkání. – projekt má název: Společně s „ Maulwurfem a krtkem“ na návštěvě u přátel v historickém hudebním regionu Erlbach-Markneukirchen- Luby-Nový Kostel.
 

- s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Chebu

Pomoc při vyšetření školní zralosti u dětí, kterým je navržen odklad školní docházky, vytvoření Individuálního vzdělávacího programu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

- se Speciálním pedagogickým centrem v Chebu

Spolupráce při vytvoření Individuálního vzdělávacího programu pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Konzultace a návštěva pracovnice SPC v MŠ.
 

-  s Kulturním střediskem Luby

Účast na kulturních akcích – divadelní a hudební představení, vystoupení pro veřejnost – důchodce.
 

-  s Městskou knihovnou Luby

Vzbudit zájem o knihy a čtení. Návštěva knihovny – předčítání knihovnicí, řešení pohádkových hádanek, prohlížení knih a časopisů. Seznámení s akcemi, které knihovna připravuje pro děti.

Personální a pedagogické zajištění

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci. Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Ředitelka podporuje profesionalizaci týmu, vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci přistupují k sebevzdělávání aktivně. Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Zaměstnanci pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Specializované služby, jako je logopedie, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog není sám dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

Spoluúčast rodičů

 

Mezi zaměstnanci školy panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Učitelé sledují potřeby jednotlivých

dětí (rodin), snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost, jednají ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis v oblasti vzdělávání předškolních dětí.

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba cíle a záměry přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.
Snahou bude vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Velice důležitá je úzká spolupráce s rodiči, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. Pedagog spolupracuje i s dalšími odborníky a využívá služby poradenských zařízení. Dítětem se speciálními

vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření prvního až pátého stupně. Zajistíme 

realizaci všech podpůrných opatření při vzdělání dítěte, včetně přítomnosti asistenta pedagoga podle stupně podpůrného opatření. Zaměříme se na samostatnost, 

sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

 

Za nadané dítě se považuje především dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Důležitá je spolupráce s rodiči, školskými poradenskými zařízeními a v případě potřeby spolupráce s odborníky. Zajistíme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou do tří let věku. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které je naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Zařazení do mateřské školy je první sociální zkušeností mimo svoji rodinu. Učitelka se stává zástupcem rodiče, jistotou a oporou.
 

Vytváříme podmínky:

– vhodné hračky a pomůcky pro dvouleté děti

-  nastavení srozumitelných pravidel pro používání hraček a pomůcek

- dostatečný prostor pro volný pohyb

- zázemí pro zajištění hygieny – zatím nevyhovující

-  úprava režimu dne – pravidelnost, dostatek času, úprava času na stravování,

   dostatečný odpočinek

- umožněno používání specifických pomůcek, pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty

- činnosti budou realizovány v malých skupinách či individuálně

- budou podněcovány pozitivní vztahy, dítě bude přijímáno laskavě a pozitivně

3.Organizace vzdělávání

 

V naší škole máme v provozu tři třídy – KYTIČKY,  HVĚZDIČKY a MOTÝLCI.

Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku. Třídy jsou částečně heterogenní.

Ve třídě Kytiček jsou zapsány děti ve věku od 2 do 3 let.

Ve třídě Motýlků jsou zapsány děti od 4 do 5 let.

Ve třídě Hvězdiček jsou zapsány děti ve věku od 5 let.

Ve všech třídách si učitelky vytváří svůj Třídní vzdělávací program. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit se postupně rozvíjí v základních dovednostech (motorických, poznávacích.…).

Provoz školy začíná v 6,00 a končí v 16,00 hodin.

Ráno se scházejí děti ve třídě Kytiček (6,00-16,00) Provoz ve třídě Hvězdiček začíná v 6,45 do 15,15. Příchody a odchody z mateřské školy stanovují rodiče dle potřeb v rozmezí provozní doby po domluvě s učitelkou.

Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou je minimálně 4 hodiny denně, tedy v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Zápis do mateřské školy probíhá v první polovině května, rodiče jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, městským rozhlasem a plakáty. Přednostně jsou přijímány děti s povinnou předškolní docházkou a děti s nárokem na umístění.

Pokud není naplněna kapacita školy, děti jsou přijímány i během školního roku.

Pokud rodiče budou své dítě individuálně vzdělávat dle §34b školského zákona,

při zápisu dítěte jim doporučíme základní dokumenty (RVP PV, ŠVP, Desatero pro rodiče), ze kterých budeme vycházet při ověřování schopností dítěte. Ověřování proběhne v 1. týdnu v prosinci během dopoledne ve třídě Hvězdiček formou pozorování a rozhovoru s dítětem.

 

4.Charakteristika vzdělávacího programu

 

Máme zájem na tom, aby děti prožívaly příjemné dny v mateřské škole. Proto budeme rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu k chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Budeme učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávanou.

Dlouhodobé cíle

Naším záměrem je maximální rozvoj dítěte a jeho seberealizace s přihlédnutím na jeho individuální potřeby a možnosti.

Cíle:  1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

          2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

          3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

              osobnost působící na své okolí.

 

Metody a formy vzdělávání

 

Nejdůležitější metodou je hra – námětová, společenská, s pravidly, didaktická, konstruktivní, pohybová, dramatická. Hry nabízíme dle potřeby v individuální, skupinové nebo frontální formě, vždy s ohledem na individuální schopnosti dítěte.

Využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích, které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost z učení a zájem poznávat a získávat nové zkušenosti a dovednosti. Uplatňujeme ve vzdělávání dětí situační a spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Spontánní i řízené činnosti probíhají zpravidla v menších skupinách či individuálně, jsou vzájemně provázané a vyvážené. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, jejichž obsah vychází ze života dítěte a nabízí širokou škálu různých aktivit. Učení probíhá na základě prožitků a získaných zkušeností.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadané

 

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola a vypracuje pro dítě Plán pedagogické podpory (PLPP), podkladem je Školní vzdělávací program (ŠVP). PLPP je po třech měsících vyhodnocen.

Od druhého stupně jsou podpůrná opatření stanovována Školským pedagogickým zařízením (ŠPZ). Na základě doporučení ŠPZ vypracuje škola Individuální vzdělávací plán (IVP).

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Dvouleté děti se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, pozornost udrží jen velmi krátce. Proto budeme citlivě přizpůsobovat organizaci – střídat nabídky činností, trénovat návyky a praktické dovednosti, necháme co největší prostor pro volnou hru a pohybové aktivity.

 

 

 

5.Vzdělávací obsah

 

Integrované bloky máme stanoveny čtyři, které jsou v třídních vzdělávacích programech rozpracovány do podtémat. Bloky provází děti celým školním rokem, vzájemně se prolínají a probírají se podle aktuální potřeby a tématu, kterým se právě chceme zabývat.

 

Název programu: “CESTY A CESTIČKY ZA POZNÁNÍM”

 
 
    Integrovaný blok – “Cesta z domova do MŠ a mezi kamarády”
 
Podtémata:  -   moje rodina
                      -   já a můj kamarád
                      -   v mateřské škole
                      -   povolání – řemesla
 
 
Charakteristika:
Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
 
Cíle:
-rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí- spolupracovat,
 spolupodílet se
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytvářet pozitivní vztah.
-rozvíjení interaktivní a komunikativní dovednosti
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
 navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem
-posilování prosociálního chování a vytváření prosociálních postojů k ostatním
-vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
-ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi I dospělými
-poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních vztahů a citů k sobě
-získání relativní citové samostatnosti
-rozvoj schopnosti sebeovládání
-rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat
-získání schopnosti záměrně řídit svoje chování
- seznamování s různými druhy lidské činnosti
 
Očekávané výstupy:
-orientovat se bezpečně ve známém prostředí
-odloučit se na určitou dobu od svých blízkých
-uvědomovat si svou samostatnost
-rozhodovat o svých činnostech
-spolupracovat s ostatními
-navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče a respektovat jej
-porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
-zvládat běžné činnosti a požadavky, které se doma I v mateřské škole opakují
-uplatňovat návyky v základních formách
-pochopit, že každý má ve společenství svou roli
-začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
-porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých
-adaptovat se na život ve škole
-domluvit se na společném řešení, vyjednávat
-utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování
-chovat se zdvořile
-odmítat společensky nežádoucí chování
-chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
-uvědomovat si své možnosti a limity
-přijímat pozitivní ocenění I případný neúspěch
-učit se hodnotit svoje osobní pokroky
-uvědomovat si svá práva ke vztahu k druhému
-zacházet šetrně s pomůckami a hračkami-uplatňovat své individuální potřeby a přání
 
Vzdělávací nabídka:
-aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
-spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
-činnosti zaměřené na porozumění pravidel vzájemného soužití a chování
-aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi
-hry, přirozené I modelové situace, při nichž se učí dítě přijímat a respektovat
 druhého
-hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, rozdělit se, pomoci mu,
 střídat se, půjčit hračku
-různorodé společenské hry a aktivity
-činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí – Rodina, mateřská škola
-hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí
-spontánní hra
-činnosti zajišťující spokojenost a radost
-činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a
 sebehodnocení
-hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
-cvičení organizačních dovedností
-běžné každodenní sekávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 
 
    Integrovaný blok – „Cesta do přírody a okolního světa“
 
Podtémata:   -   příroda   –   rostliny, zvířata
                                          -  roční období – časové vztahy
                                          -  počasí
                                          -   zeměkoule a vesmír
                      -   moje město, škola
                      -   doprava
                      -   ekologie
 
Charakteristika:
Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.
 
Cíle:
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
 o prostředí, v němž dítě žije
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
 prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
- poznávání jiných kultur
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
 zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
- vytváření základů pro práci s informacemi
- rozvoj tvořivosti
- získání poznatků o ochraně přírody před nebezpečnými vlivy
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 
Očekávané výstupy:
- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém prostředí
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, nekonečně pestrý a různorodý – jak
 svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a
 kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod. )
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je, obklopeno
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
  uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
 vlastní zdraví i životní prostředí
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
 vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
 chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
 mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí
 o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
 potřeby obrátit o pomoc)
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se
 s umění
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
 vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)
 
Vzdělávací  nabídka:
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
 i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
 Kterých se dítě běžně účastní
  sledování rozmanitostí a změn v přírodě
- ekologicky motivované herní aktivity
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
 činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování,
 čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní
- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich
 vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky ), jejich
 charakteristických znaků a funkcí
 
 
    Integrovaný blok – „ Cesta do světa pohádek, fantazie, zvyků a tradic “
 
Podtémata:  -   pohádky, příběhy, básně a říkadla
                       -   dramatizace, divadlo
                       -   písničky, zvyky a tradice
                       -   komunikativní dovednosti
 
Charakteristika:
Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.
 
Cíle:
  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
 zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové,
 dramatické)
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
- vytváření základu pro práci s informacemi
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění, rozvoj
 dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- rozvoj společenského i estetického vkusu
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy
 a prožitky vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 
Očekávané výstupy:
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky
 ve volně zformulovaných větách
- vést rozhovor
- domluvit se slovy i gesty
- porozumět slyšenému
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
- učit se nová slova a aktivně je používat
- učit se zpaměti krátké texty
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- popsat situaci
- chápat slovní vtip a humor
- rozlišovat některé obrazné symboly
- sledovat očima zleva doprava
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „ nápady“
- nalézat nová řešení
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věc
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru
  i v rovině, částečně se orientovat v čase
- vnímat umělecké a kulturní podněty
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
- zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
 výtvarných dovedností a technik
 
Vzdělávací nabídka:
- práce s literárními texty a obrazovým materiálem
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů
- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
  mateřskou školu
- sociální a interaktivní hry
- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
- námětové hry a činnosti
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
- samostatný slovní projev na určité téma
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
- estetické a tvůrčí aktivity
- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
- dramatické činnosti
- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 
 
     Integrovaný blok – „Cesta ke zdraví“
 
Podtémata :   -   naše tělo
                        -   co je zdravé a co škodí
                        -   naše smysly - pracovní dovednosti a návyky
                        -   hrubá a jemná motorika
 
 
 
Charakteristika :
Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.
 
Cíle :
- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
 motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- rozvoj a užívání všech smyslů
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
 pohody i pohody prostředí
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
- rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti, představivosti, fantazie i tvoření
 
Očekávané výstupy:
- zachovávat správné držení těla
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- ovládat dechové svalstvo
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
- zvládat sebeobsluhu
- uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
- pojmenovat části těla a některé orgány
- rozlišovat, co prospívá zdraví a mu škodí
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
 zdravé výživy
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
 kde v případě potřeby hledat pomoc
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
 nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
 jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
- záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 
Vzdělávací nabídka:
- lokomoční pohybové činnosti
- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
 oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření
 zdravých životních návyků
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
- zdravotně zaměřené činnosti
- konstruktivní a grafické činnosti
- smyslové hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
 a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
- praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
 kterými se dítě běžně setkává
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
- konkrétní operace s materiálem
 

6.Evaluační systém

 

Hodnocení rozvoje a učení dítěte a hodnocení práce pedagoga. Jedná se o hodnocení MŠ a její práce, o vzdělávací proces, o podmínky, které jsou v MŠ vytvořeny. O činnosti, které v MŠ probíhají, o výsledky, které škola dosahuje. Hodnocení je prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. Východiskem pro stanovení evaluačních kritérií je RVP PV, který lze chápat jako soubor kritérií pro:

    -       hodnocení podmínek vzdělávání

    -       hodnocení naplňování cílů a záměrů ŠVP

-       hodnocení práce pedagogů

 

Ředitelka hodnotí práci pedagogických a provozních zaměstnanců, i svou vlastní pedagogickou a řídící práci.

Závěrečné hodnocení – Výroční zpráva školy

 

Učitelka hodnotí svou práci, hodnotí jednotlivé děti, hodnotí integrované bloky, vyvozuje závěry pro svůj další postup.

 

  1. Hodnocení tematických celků – po ukončení, zda činnosti vedly k plnění cílů, získané zkušenosti, rizika

 

  1. Individuální sledování rozvoje dítěte – viz. Záznamy o dětech, které učitelka průběžně doplňuje

 

  1. Hodnocení podmínek vzdělávání – spolupráce s rodiči, individuální rozhovory, dotazníky. Účast rodičů na společných akcích, třídních schůzkách, důvěra rodičů a jejich přístup.

 

Ze závěrů vyvozujeme důsledky, které vedou k optimalizaci a zkvalitňování práce v MŠ.

Německý jazyk

Seznamování se s německým jazykem hravou formou a návštěvy našich německých partnerských mateřských škol jsou pro děti příjemným zpestřením .

Analýzy ukazují, že děti do věku 5 (7) let jsou schopny se učit cizí jazyk tzv. osvojováním. Tedy podvědomým a intuitivním procesem, který je na rozdíl od učení pro dítě zcela nenásilný a přesto má velice vysoký přínos ve vztahu k rozvoji jeho jazykových kompetencí.

Je škoda, že tato vlastnost není u dětí včas podporována a dostatečně rozvíjena. Děti se samozřejmě výuce cizích jazyků nevyhnou, nicméně od přibližně sedmého roku dochází ke snižování schopnosti osvojování a děti se jazyk musí naučit klasickým způsobem, tedy učením.

Naším cílem není děti cizí jazyk učit, ale dát jim prostor a podněty k jeho osvojení. Není podstatné, zda děti budou v cizím jazyce komunikovat. Víme, že pro děti v předškolním věku je podstatné si jazyk „naposlouchat“. Ta správná doba, kdy získané jazykové dovednosti v dětech dozrají, zcela jistě přijde, nicméně je to velice individuální.

Program „Malwurf a krtek“ využívá přirozeného zájmu dětí o vše nové. Děti se učí cizí jazyk podobně jako svou mateřštinu – poslechem, pozorováním a (mluvním) jednáním.

Děti si: hrají, zpívají, tančí, rýmují, výtvarně tvoří a dělají ještě mnoho dalších aktivit

Krtek - Malwurf je při tom doprovází a stará se o to, aby učení bylo pro děti zábavou. U dětí se tak rozvíjí pozitivní přístup k učení jazyků, a tím se vytváří solidní základ pro pozdější motivovanou práci s jazyky.

Celý projekt je financován přes Euregio a zajišťuje jej město Markneukirchen.
Spolupracujeme s Mateřskou školou v Erlbachu, v Markneukirchenu a Marieney.